Vi Cá Đại Dương

 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100G
 Vi Cá Bông Loại 1-100G
 Vi Cá Bông Loại 1-50G