Vi Cá Đại Dương

 Vi Cá Bông Đặc Biệt-100g
 Vi Cá Bông Loại 1-50g