GREEN BIRD - NƯỚC YẾN SÀO CHƯNG ĐƯỜNG KIÊNG CỦ CẢI