Silver - Nước Yến Sào Chưng Đường Phèn Sợi Yến Thật 100%