Bạch Yến Còn Lông

 Bạch yến góc (50g)
 Bạch yến góc (100g)
 Bạch yến nguyên tai (50g)
 Bạch yến nguyên tai (100g)